Algemene voorwaarden Brabant Diving
(Deze voorwaarden gelden vanaf 01-01-2015)

Definities
1.1. Afnemer/deelnemer/klant/cursist: degene die materialen bestelt en/of opleidingen en/of reizen boekt bij Brabant Diving.
Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen, boekingen en aankopen, direct of indirect gedaan bij Brabant Diving.
2.2. Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door Brabant Diving.
2.3. Op de inhoud van onze publicaties zijn wijzigingen voorbehouden.
2.4. Eventuele prijswijzigingen zijn voorbehouden.
2.5. Indien de klant eveneens algemene voorwaarden voert, zijn deze voor Brabant Diving niet bindend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.6. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
2.7. Indien Brabant Diving niet steeds stipte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Brabant Diving in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
2.8. Voor het clublidmaatschap en/of deelname aan activiteiten bij Brabant Diving, gelden de “algemene voorwaarden duikclub Brabant Diving” .
Boekingen en overeenkomsten
3.1. Brabant Diving neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. Personen onder deze leeftijd moeten schriftelijke toestemming hebben van ouder en/of voogd.
3.2. Mondelinge overeenkomsten gelden slechts als deze door Brabant Diving schriftelijk zijn bevestigd.
3.3. Bij het boeken van een opleiding door een klant, zal Brabant Diving binnen 10 dagen na boeking een schriftelijke bevestiging per mail sturen met als bijlage een factuur, een Medische verklaring en een verklaring Standaards gedragsregels voor veilig duiken, verklaring van begrip, en in sommige gevallen de Verklaring van Risico’s en Aansprakelijkheid
3.4. De medische verklaring en de verklaring standaards gedragsregels voor veilig duiken verklaring van begrip en indien nodig de Verklaring van Risico’s en Aansprakelijkheid dienen uiterlijk bij aanvang van de opleiding ondertekend te worden overhandigd. Indien op een of meerdere vragen van de medische verklaring met ‘ja’ is beantwoord dient te allen tijde voor aanvang van de cursus een verklaring van een arts te worden overlegd. Zie ook artikel 6.3 van deze algemene voorwaarden.
3.5. Eventuele onjuistheden of onwaarheden moeten binnen 10 dagen na dagtekening van de factuur aan Brabant Diving worden gemeld.
3.6.Eventuele verzendkosten worden op de factuur opgenomen.
3.7.Voor vragen of onduidelijkheden over boekingen dient schriftelijk contact te worden opgenomen met Brabant Diving:info@brabantdiving.nl
3.8. Brabant Diving is ten alle tijden gerechtigd zonder opgaaf van redenen te weigeren een overeenkomst of boeking aan te gaan.
Prijzen en Betalingen
4.1. Alle prijsopgaven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en type- en/of drukfouten.
4.2. Alle prijzen zijn in euro’s en onder voorbehoud van wijzigingen in BTW tarieven, of andere overheidsbelastingen.
4.3. De factuur dient in euro’s en binnen 14 dagen na dagtekening te zijn voldaan.
4.4. Na ontvangst van het factuurbedrag, worden aan de deelnemer de opleidingsmaterialen toegezonden.
4.5. Deelnemers die aanmelden binnen 6 weken voor aanvang van de geboekte opleiding, dienen het factuurbedrag per direct over te maken.
4.6. Betalingen dienen altijd voor aanvang van de opleiding door Brabant Diving ontvangen te zijn.
4.7. Brabant Diving houdt zich het recht voor om door te late betaling de opleiding uit te stellen of te annuleren zonder dat daarvoor een vergoeding aan de klant verschuldigd is. Indien een opleiding door te late betaling wordt geannuleerd vervalt hiermee niet de plicht om tot betaling van de factuur over te gaan.
4.8. Alle kosten, zowel in als buiten rechte welke voortvloeien uit een te late betaling zijn voor rekening van de klant.
Verzekering
5.1. Brabant Diving adviseert aan een ieder die aan een opleiding deelneemt een bijpassende verzekering af te sluiten bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij.
5.2. Brabant Diving accepteert nimmer aansprakelijkheid als gevolg van het ontbreken van dergelijke verzekering.
Uitvoering van de overeenkomst
6.1. Brabant Diving verplicht zich tot uitvoering van de overeenkomst op de overeengekomen datum, tenzij sprake is van overmacht zoals beschreven in artikel 7.
6.2. De deelnemer verplicht zich op de overeengekomen datum en tijdstip aanwezig te zijn bij de door Brabant Diving aangegeven locatie, tenzij anders overeengekomen.
6.3. De deelnemer verplicht zich verder om bij het begin van de opleiding de medische verklaring, de verklaring omtrent de duikgedragsregels en indien noodzakelijk een verklaring van een arts te overleggen.
6.4. De deelnemer dient zich te kunnen legitimeren.
6.5. Het ontbreken van een onder 6.3 genoemde verklaring leidt tot uitstel van de uitvoering van de overeenkomst. De deelnemer wordt hiervoor een bedrag van € 100,- in rekening gebracht.
Overmacht
7.1. Overmacht tot nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Brabant Diving bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de macht van Brabant Diving. Daaronder mede begrepen, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen welke niet behoren tot de reguliere bedrijfsvoeringsrisico’s.
Wijziging van de datum van opleiding door de deelnemer
8.1. Na inschrijving kan de deelnemer verzoeken om wijziging van de datum waarop hij of zij aan de opleiding deelneemt.
8.2. Brabant Diving zal, voor zover mogelijk, aan een verzoek tot wijziging tegemoetkomen en de deelnemer daarover schriftelijk informeren. Als Brabant Diving aan het wijzigingsverzoek van de deelnemer tegemoet komt, gelden de volgende voorwaarden:
8.2.1. Brabant Diving brengt de deelnemer 10% wijzigingskosten in rekening, gebaseerd op de verkoopprijs van de opleiding.
8.2.2. Als Brabant Diving niet aan het wijzigingsverzoek van de deelnemer tegemoet komt of kan komen, gelden de volgende voorwaarden:
8.2.2.1. De deelnemer kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven, dan wel annuleren.
8.2.2.2. Als de deelnemer kiest voor annuleren, is artikel 10 van toepassing.
8.2.2.3. Bij het uitblijven van een schriftelijke reactie van de deelnemer op het antwoord van Brabant Diving op het verzoek, zijn de annuleringskosten 100% van de opleidingskosten.
Wijziging van de datum van opleiding door Brabant Diving
9.1. Brabant Diving kan ten alle tijden data van opleidingen eenzijdig wijzigen, zonder overleg met de klant en zonder dat daartoe enige financiële vergoeding verlangd kan worden, in de volgende gevallen:
9.1.1. Als het uitvoeren van de opleiding op dat tijdstip/die datum/die plaats in strijd is met de Algemene Standards van de opleidingsinstanties volgens welke Brabant Diving haar opleidingen verzorgd.
9.1.2. Als door externe invloeden het geven van de opleiding, of het behalen van de opleidingsvereisten niet mogelijk is of bemoeilijkt wordt.
9.1.3. Als naar het inzicht van de Instructeur zich onredelijk risico’s voordoen voor (één van de) cursisten, hemzelf, zijn assistent(-en) of derden.
9.1.4. Als door de Instructeur op dat moment de deelnemer niet in staat geacht wordt de opleidingsdoelen te halen.
9.1.5. Als de klant niet de aan hem opgegeven voorbereidingen gedaan heeft, of het aan hem opgegeven huiswerk niet gemaakt heeft.
9.1.6. Als de klant een dusdanig slechte score behaald op een theoretische test dat de daaropvolgende praktijksessie volgens de algemene standards van een der opleidingsorganisaties, volgens welke Brabant Diving haar opleidingen geeft, niet toegestaan is.
Annulering door de deelnemer
10.1. Annulering is slechts mogelijk indien de deelnemer per mail (info@brabantdiving.nl) aan Brabant Diving laat weten af te zien van de overeenkomst. Deze annulering is pas van kracht nadat deze door Brabant Diving per mail is bevestigd.
10.2. Bij annulering gelden de volgende bepalingen:
10.2.1. Kosteloos annuleren is alleen mogelijk binnen 10 dagen na afsluiten van de overeenkomst.
10.2.2. In de periode tot 2 weken voor aanvang van de opleiding zijn 50% van de opleidingskosten verschuldigd.
10.2.3. Binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding zijn de volledige opleidingskosten verschuldigd.
10.2.4. Bij voortijdige beëindiging van de opleiding is de deelnemer de volledige opleidingskosten verschuldigd.
Annulering door Brabant Diving
11.1. Brabant Diving heeft het recht opleidingen te annuleren. Brabant Diving zal de deelnemer daarover per email berichten, uiterlijk 24 uur voor aanvang van de opleiding.
11.2. Brabant Diving zal de deelnemer in voorkomende situaties een alternatieve opleidingsdatum aanbieden. Indien de deelnemer daarmee niet akkoord gaat, zal Brabant Diving het betaalde opleidingsgeld terugstorten.
Het niet afronden van een opleiding in de reguliere tijd
12.1. Indien een kandidaat niet in de regulier gestelde tijd een opleiding af kan ronden zullen er extra kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zullen vooraf met de kandidaat besproken worden. Deze kosten zullen voor aanvang van de extra lessen betaald moeten worden.
12.2. De cursus moet binnen het jaar na startdatum zijn afgerond.
Gebruik van uitrustingsmaterialen tijdens de opleiding
13.1. De deelnemer verplicht zich om de gebruikelijke zorgvuldigheid aan de dag te leggen ten aanzien van de door Brabant Diving voor de opleiding ter beschikking gestelde materialen.
13.2. Bij verlies of diefstal worden de kosten van de materialen door Brabant Diving bij de deelnemer in rekening gebracht.
13.3. Indien materialen defect raken zal Brabant Diving pas de kosten daarvan in rekening brengen bij de deelnemer, nadat zij heeft vastgesteld dat het defect raken het gevolg is van onzorgvuldig handelen dat de deelnemer kan worden verweten.
Aansprakelijkheid
14.1. Aan alle vormen van duiken, dus ook opleidingen zijn risico’s verbonden. De klant wordt geacht bekend te zijn met deze risico’s en deze ook te aanvaarden. Door het ondertekenen van de “Verklaring van Risico’s en Aansprakelijkheid” geeft de klant hier blijk van. Brabant Diving en/of haar medewerkers/stagiaires/ingehuurde freelancers of vrijwilligers kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade welke door de klant of derden geleden wordt, voorvloeiend uit de risico’s die logischerwijs verbonden zijn met het uitoefenen van de duiksport.
14.2. Bij het niet nakomen van haar verplichtingen door Brabant Diving, zal het te verhalen schadebedrag nooit hoger zijn dan het originele factuurbedrag. Brabant Diving zal nooit aansprakelijk zijn voor gevolgschade.
14.3 Brabant Diving aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
14.3.1. Diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van het volgen van een opleiding of het gebruik maken van de faciliteiten van Brabant Diving en/of het gehuurde zwembad.
14.3.2. Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het sluiten of buiten werking stellen van voorzieningen op de duikschool.
14.4 Deelnemers aan cursussen en degenen die hen vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Brabant Diving en/of enige derde ontstaat als direct of indirect gevolg van hun aanwezigheid.
Vertrouwelijke informatie
15.1. Alle informatie die door de deelnemer aan Brabant Diving wordt verstrekt, is alleen beschikbaar voor Brabant Diving en zal derhalve niet aan derden worden verstrekt, tenzij de wettelijke bepalingen of de opleidingsorganisatie hier om vragen.
Klachten
16.1. In geval van een klacht zal de klant ter plaatse en direct het probleem melden bij het management, teneinde Brabant Diving in staat te stellen dit onmiddellijk op te lossen. Mocht dit niet mogelijk zijn, kan de klant tot uiterlijk 14 dagen na het beëindigen van de cursus zijn klacht per mail (info@brabantdiving.nl) in te dienen bij Brabant Diving.
Visueel materiaal
17.1. Indien een deelnemer of degenen die hem of haar vergezellen, op een foto of film staan die gebruikt wordt voor promotionele doeleinden voor Brabant Diving, wordt diens instemming met het gebruik van de afbeelding in de publicatie vermoed, zelfs indien hij of zij op de afbeelding herkenbaar is.
17.2. De klant verleent Brabant Diving toestemming om verkregen beeldmateriaal uit punt 17.1 kosteloos te gebruiken voor promotionele doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, plaatsing op websites, facebook, flyers of andere door Brabant Diving gebruikte media.
Verblijf en/of bezoek bij (faciliteiten van) Brabant Diving
18.1. Tijdens het verblijf bij de faciliteiten van Brabant Diving dient ten alle tijde gehoor gegeven te worden aan de instructies die gegeven worden door de staf van Brabant Diving en het betreffende zwembad. Eventuele misstanden zullen door Brabant Diving direct worden doorgegeven aan het zwembad en/of Politie.
Vindplaats en wijziging voorwaarden
19.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Eindhoven onder nummer 60271175
19.2. Deze voorwaarden zijn ter inzage gepubliceerd op de website van Brabant Diving. (www.brabantdiving.nl)
19.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Brabant Diving.
19.4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Deze algemene voorwaarden van Brabant Diving VOF zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Eindhoven onder KVK nr: 60271175